-17%

Tổ Yến Kiên Giang

Chè Tổ Yến

180'000  150'000 

Tổ Yến Kiên Giang

Tổ Yến Huyết Thô

9'000'000 

Tổ Yến Kiên Giang

Tổ Yến Huyết Tinh

14'000'000 
-18%

Tổ Yến Kiên Giang

Tổ Yến Kiên Giang Thô

4'000'000  3'300'000 
-10%

Tổ Yến Kiên Giang

Tổ Yến Kiên Giang Tinh

5'000'000  4'500'000 
-14%

Tổ Yến Kiên Giang

Tổ Yến Kiên Giang Tươi

3'500'000  3'000'000